Odpady

  • zajištění funkce odpadového hospodáře dle § 15 zákona č. 185/2001 Sb.;
  • vedení zákonem stanovené evidence odpadů, tzn. jednak průběžné evidence, jednak roční hlášení o produkci odpadů a způsobu nakládání s nimi (ISPOP), včetně zpracování přehledu pro ČSÚ; pro evidenci odpadů (hlášení nakládání s odpady se využívání software INISOFT - EVI 8;
  • vyřizování veškerých nutných "povolení" na příslušných úřadech, tzn. např. souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady, souhlasy k "netřídění" odpadů;
  • zpracování provozních řádů pro zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, včetně zpracování a vyřízení žádosti o souhlas k provozování zařízení;
  • zpracování plánu odpadového hospodářství - POH, případně dalších dokumentů apod.;
  • poradenství při optimalizaci nakládání s odpady, zejména nebezpečnými, tzn. jejich třídění, shromažďování, označování, balení apod.;
  • poradenství při využívání a odstraňování odpadů;
  • zajištění předání odpadů oprávněné osobě;
  • sledování zákonných povinností v oblasti nakládání s odpady;
  • výkon funkce odpovědného zástupce podle § 11 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském, podnikání pro živnost "Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností.

Hlášení o nakládání s odpady - ISPOP

Ohlašovací povinnost má podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. původce, který v produkci či nakládání s odpady v předcházejícím roce přesáhl limit 100 kg nebezpečného nebo 100 tun ostatního odpadu. V takovém případě vzniká ohlašovací povinnost, která se splní podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady přes ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností.

Pokud si nevíte rady a rádi byste uvítali pomoc při plnění této ohlašovací povinnosti, můžete napsat nebo zavolat, a uvedené hlášení provedeme za Vás.

V současné době zpracováváme hlášení pomocí software společnosti

INISOFT - EVI 8

Tento specializovaný program umožňuje vytvářet elektronicky průběžnou evidenci odpadů, přepravy NO a to podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady), č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů), č. 352/2005 Sb. (elektroodpady), č. 352/2008 Sb. (autovraky). Ze zadaných údajů lze sestavit Roční hlášení o odpadech a odeslat do ISPOP (elektronicky v datovém formátu = datový standard MŽP = hlášení ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností).

V tomto programu vedeme společnostem i průběžnou evidenci odpadů v souladu s § 39 zákona č. 185/2001 Sb. a § 21, 22, 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. (§ 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.)