Odpady

 • zajištění funkce odpadového hospodáře;
 • vedení zákonem stanovené evidence odpadů, tzn. jednak průběžné evidence, jednak roční hlášení o produkci odpadů a způsobu nakládání s nimi (ISPOP), včetně zpracování přehledu pro ČSÚ; pro evidenci odpadů (hlášení nakládání s odpady se využívání software INISOFT - EVI 8, ENVITA;
 • vyřizování veškerých nutných "povolení" na příslušných úřadech, tzn. např. souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady, souhlasy k "netřídění" odpadů;
 • zpracování provozních řádů pro zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, včetně zpracování a vyřízení žádosti o souhlas k provozování zařízení;
 • zpracování plánu odpadového hospodářství - POH, případně dalších dokumentů apod.;
 • poradenství při optimalizaci nakládání s odpady, zejména nebezpečnými, tzn. jejich třídění, shromažďování, označování, balení apod.;
 • poradenství při využívání a odstraňování odpadů;
 • zajištění předání odpadů oprávněné osobě;
 • sledování zákonných povinností v oblasti nakládání s odpady;
 • výkon funkce odpovědného zástupce podle § 11 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském, podnikání pro živnost "Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;
 • ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností;
 • poradenství obcí a měst v oblasti odpadového hospodářství - optimalizace systému nakládání s komunálními odpady;
 • fyzické analýzy směsných komunálních odpadů.

Fyzická analýza směsných komunálních odpadů


Cílem zpracované Fyzické analýzy směsného komunálního odpadu je ruční roztřídění reprezentativního vzorku směsného komunálního odpadu, a to za účelem zjištění hmotnostního
a procentuálního zastoupení jednotlivých složek odpadu v celkovém množství směsného komunálního odpadu. 

Uvedená analýza má za účel zjistit aktuální skladu směsného komunálního a míru třídění občany dané obce. 

Získané údaje mohou dát obci podnět, na které druhy odpadů je nutno se zaměřit a posílit jejich separaci.

Hlášení o nakládání s odpady - ISPOP

Ohlašovací povinnost má podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. původce, který v produkci či nakládání s odpady v předcházejícím roce přesáhl limit 600 kg nebezpečného nebo 100 tun ostatního odpadu. V takovém případě vzniká ohlašovací povinnost, která se splní podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady přes ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností.

Pokud si nevíte rady a rádi byste uvítali pomoc při plnění této ohlašovací povinnosti, můžete napsat nebo zavolat, a uvedené hlášení provedeme za Vás.

V současné době zpracováváme hlášení pomocí software společnosti

INISOFT - EVI 8, ENVITA

Tento specializovaný program umožňuje vytvářet elektronicky průběžnou evidenci odpadů, přepravy NO a to podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., č. 8/2021 Sb. (katalog odpadů). Ze zadaných údajů lze sestavit Roční hlášení o odpadech a odeslat do ISPOP (elektronicky v datovém formátu = datový standard MŽP = hlášení ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností).

V tomto programu vedeme společnostem i průběžnou evidenci odpadů.