Odpady

 • zajištění funkce odpadového hospodáře;
 • vedení zákonem stanovené evidence odpadů, tzn. jednak průběžné evidence, jednak roční hlášení o produkci odpadů a způsobu nakládání s nimi (ISPOP), včetně zpracování přehledu pro ČSÚ; pro evidenci odpadů (hlášení nakládání s odpady se využívání software INISOFT - EVI 8, ENVITA;
 • vyřizování veškerých nutných "povolení" na příslušných úřadech, tzn. např. povolení k "netřídění" odpadů;
 • zpracování provozních řádů pro zařízení ke sběru, úpravě, využívání nebo odstraňování odpadů, včetně zpracování a vyřízení povolení provozu daného zařízení;
 • zpracování plánu odpadového hospodářství - POH, případně dalších dokumentů apod.;
 • poradenství při optimalizaci nakládání s odpady, zejména nebezpečnými, tzn. jejich třídění, shromažďování, označování, balení apod.;
 • poradenství při využívání a odstraňování odpadů;
 • zajištění předání odpadů oprávněné osobě;
 • sledování zákonných povinností v oblasti nakládání s odpady;
 • výkon funkce odpovědného zástupce podle § 11 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském, podnikání pro živnost "Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;
 • ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností;
 • poradenství obcí a měst v oblasti odpadového hospodářství - optimalizace systému nakládání s komunálními odpady;
 • fyzické analýzy směsných komunálních odpadů.

Fyzická analýza směsných komunálních odpadů


Cílem zpracované Fyzické analýzy směsného komunálního odpadu je ruční roztřídění reprezentativního vzorku směsného komunálního odpadu, a to za účelem zjištění hmotnostního a procentuálního zastoupení jednotlivých složek odpadu v celkovém množství směsného komunálního odpadu. 

Uvedená analýza má za účel zjistit aktuální skladu směsného komunálního a míru třídění občany dané obce. 

Získané údaje mohou dát obci podnět, na které druhy odpadů je nutno se zaměřit a posílit jejich separaci.

Realizované analýzy: Město Příbor, Město Opava, Město Klimkovice, Obec Pržno, Obec Háj ve Slezsku, Město Rychvald, Město Štramberk, Obec Čeladná, Město Fulnek, Město Hranice na Moravě, Obec Litultovice, Obec Mankovice, Obec Luboměř, Obec Vražné, Město Šenov, Obec Slatina

Hlášení o nakládání s odpady - ISPOP

Ohlašovací povinnost má podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. původce, který v produkci či nakládání s odpady v předcházejícím roce přesáhl limit 600 kg nebezpečného nebo 100 tun ostatního odpadu. V takovém případě vzniká ohlašovací povinnost, která se splní podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady přes ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností.

Pokud si nevíte rady a rádi byste uvítali pomoc při plnění této ohlašovací povinnosti, můžete napsat nebo zavolat, a uvedené hlášení provedeme za Vás.

V současné době zpracováváme hlášení pomocí software společnosti

INISOFT - EVI 8, ENVITA

Tento specializovaný program umožňuje vytvářet elektronicky průběžnou evidenci odpadů, přepravy NO a to podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., č. 8/2021 Sb. (katalog odpadů). Ze zadaných údajů lze sestavit Roční hlášení o odpadech a odeslat do ISPOP (elektronicky v datovém formátu = datový standard MŽP = hlášení ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností).

V tomto programu vedeme společnostem i průběžnou evidenci odpadů.