Voda

  • zpracování Plánů opatření pro případ havárie (havarijních plánů) dle zákona č. 254/2001 Sb, o vodách a vyhl. č. 450/2005 Sb.;
  • zpracování žádosti k povolení nakládání s vodami (odběr podzemní nebo povrchové vody, vypouštění odpadních vod do vod povrchových);

  • zastoupení při jednání s povolujícími či kontrolními orgány;

  • zajištění monitoringu vod;

  • školení v oblasti nakládání s látkami závadnými vodám;

  • ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností.